مدارک مورد نیاز سفارت یونان

توضیحات
1. شناسنامه: (در صورت مردوج بودن فقط شناسنامه شوهر و در صورت خانواده بودن فقط شناسنامه پدر)
2. گواهی اشتغال به کار به تاریخ روز
3. سند مالکیت
نکته: تمامی مدارک فوق می بایستی به زبان انگلیسی ترجمه شده و توسط دادگستری و وزارت امور خارجه ممهور گردد.
4. حکم بازنشستگی همراه با آخرین حقوق بازنشستگی (فقط ترجمه ان به زبان انگلیسی کافی می باشد.)
5. گذرنامه حاضر و گذرنامه قبلی به انضمام فتوکپی صفحه هایی که روادید شنگن در آن درج شده است.
6. نامه رسمی بانک مبنی بر وضعیت حساب (به زبان انگلیسی صادر شود)
7. رزرو هتل و بلیط
8. بیمه نامه مسافرتی (فتوکپی)
9. یک قطعه عکس جدید 3.5 * 4.5
10. فرم درخواست تکمیل شده
نکته: عدم ارائه کامل و صحیح مدارک ممکن است به رد درخواست روادید منجر گردد.
نکته: درخواست کنندگان می بایستی تمامی مدارک فوق را شخصا و بدو همراه یا واسطه ارائه نمایند.
نکته: هزینه دارالترجمه به عهده مسافر می باشد.